Privatumo politika

    1.Bendrosios nuostatos

1.1. Šios privatumo sąlygos(toliau - „sąlygos“) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasisPardavėjas (toliau - „mes") elektroninėje rezervacijos sistemoje tvarko(toliau - e-parduotuvė) Pirkėjų (toliau - „Jūsų“) asmens duomenis.

1.2. Jūsų asmeninių duomenųtvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas irkiti teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų rinkimą.

          2.Registracijos pateikimo taisyklės

2.1. Jūs prekių rezervavimoformoje turite pateikti teisingą informaciją apie save. Jeigu šioje formoje Jūspateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisęanuliuoti Jūsų rezervaciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybesnaudotis mūsų sistema.

2.2.  Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvienofizinio asmens, kuris naudojasi mūsų sistema, teisę į privatumą. Mes renkame irpanaudojame fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį,elektroninio pašto adresą ir kitą prekių rezervacijos formoje nurodytąinformaciją) tam, kad: apdoroti Jūsų prekių rezervacijas; įvykdyti veiksmus,susijusius su prekių rezervavimu, pateikimu ar pristatymu.

2.3. Asmens duomenys yratvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėtosunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

2.4. Neasmeninius Jūsųduomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų rezervuotomis prekėmis, mes galimenaudoti statistinės analizės tikslais. Ši analizė nei tiesiogiai, neinetiesiogiai nenustato Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame sau teisę statistiniusduomenis perduoti trečiajai šaliai.

3. Asmens duomenų perdavimastrečiosioms šalims

3.1. Mes turime teisęperduoti informaciją trečioms šalims tik 2 punkto 2 dalies tikslams pasiekti.

3.2. Mes neperduosime Jūsųasmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LRįstatymų nustatytomis aplinkybėmis.

4. Asmens duomenų pakeitimasar atnaujinimas

4.1. Jūs turite teisę keistiar atnaujinti rezervacijos formoje pateiktą informaciją.

4.2.Mes turime turėtinaujausią informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai įvykdyti veiksmus,susijusius su prekių rezervavimu, pateikimu ar pristatymu.

5. Informacijos arpretenzijos perdavimas

5.1. Visi pranešimai, susijęsu asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu klientams@emp.ltarba paštu.

5.2. Atsakymą mes pateikiametokia forma, kuria gavome pranešimą ar pretenziją.

6. Slapukų politika
       6.1.„EMP recycling“ el. parduotuvėjenaudojame slapukus (angl. „cookies“). Detalus „EMP recycling“ naudojamų slapukųsąrašas ir specifikacijos pateikiamos lentelėje:

Pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

PHPSESSID

Identifikuoti vartotojo sesiją

Iki naršyklės lango uždarymo

Unikalus ID numeris

currency

Nustatyti vartotojo naudojamą valiutą

1 mėnuo

Tekstinis kintamasis

language

Nustatyti vartotojo naudojamą kalbą el. parduotuvėje

1 mėnuo

Tekstinis kintamasis

privacy_policy_confirmation

Nustatyti ar vartotojas išreiškė sutikimą su privatumo politika

1 metai

Skaitinis kintamasis

__utma 

Rinkti statistinei informacijai (apsilankymų kiekiui nustatyti)

2 metai

Unikalus ID numeris

__utmb 

Rinkti statistinei informacijai (apsilankymo trukmei nustatyti)

6 mėnesiai

Unikalus ID numeris

__utmc 

Rinkti statistinei informacijai (apsilankymo trukmei nustatyti)

Iki naršyklės lango uždarymo

Unikalus ID numeris

__utmz

Rinkti statistinei informacijai (šaltiniui nustatyti)

6 mėnesiai

Unikalus ID numeris

__ga

Atskirti vartotojams (Google Analytics)

2 metai

Unikalus ID numeris

__gat

Optimizuoti duomenų perdavimo dažnumą (Google Analytics)

10 minučių

Skaitnis kintamasis


7. Asmens duomenų tvarkymas

7.1. Jūs sutinkate, kad asmensduomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate prekių rezervavimo formoje, būtųtvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

8. Taisyklių keitimas

8.1.Mes turime teisę pakeistiPrivatumo sąlygas apie tai pranešdami prekių rezervavimo sistemoje.

8.2.Jei Jūs po šių sąlygųpasikeitimų naudojatės prekių rezervavimo sistema, mes laikome, kad Jūssutikote su sąlygų pakeitimu.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1.Šioms Privatumo sąlygomsyra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių taisykliųvykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yrasprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.