ELEKTRONINIŲ AUKCIONŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TAISYKLĖS

1. ŠIOSE TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

1.1. Aukcionas arba Elektroninis aukcionas – Pardavėjui nuosavybės teise priklausančio naudoto kilnojamojo turto pardavimas interneto svetainėje https://www.parduodunaudota.lt/produkto-kategorija/aukcionai/, kai Pardavėjui nuosavybės teise priklausantis kilnojamasis turtas siūlomas parduoti per tarpininką – Aukciono organizatorių, neribojant Aukcionų dalyvių skaičiaus, o Pirkimo – pardavimo sutartis sudaroma su didžiausią pirkimo kainą pasiūliusiu Aukciono dalyviu.

1.2. Aukciono dalyvis – Tinklapio lankytojas, pageidaujantis dalyvauti Elektroniniame aukcione.

1.3. Aukciono laimėtojas – didžiausią kainą pasiūlęs Aukciono dalyvis, kuris paskelbtas elektroninio Aukciono laimėtoju šiose Taisyklėse nurodyta tvarka, arba vienintelis Aukciono dalyvis, kuris pasiūlė pradinę Aukciono objekto kainą.

1.4. Aukciono antros vietos laimėtojas – antrą didžiausią kainą pasiūlęs Aukciono dalyvis.

1.5. Aukciono objektas arba Objektas – Pardavėjui nuosavybės teise priklausantis naudotas kilnojamasis turtas, parduodamas Aukcione. Objektas žymimas atskira žyma, kad dėl nurodyto Objekto vykdomas Aukcionas.

1.6. Aukciono organizatorius arba Pardavėjas arba Mes – Uždaroji akcinė bendrovė „EMP recycling“, juridinio asmens kodas 124824426, buveinės adresas Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Galinės k., Galinės g. 7, Lietuvos Respublika.

1.7. Pirkėjas – Aukciono laimėtojas, su kuriuo sudaroma Pirkimo – pardavimo sutartis.

1.8. Pirkimo – pardavimo sutartis – Aukciono objekto pirkimo – pardavimo sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Aukciono laimėtojo (Pirkėjo).

1.9. Pirkimo – pardavimo taisyklės – Pardavėjo bendrosios prekių – pardavimo taisyklės, pasiekiamos adresu https://www.parduodunaudota.lt/pirkimo-taisykles/, taikomos kartu su šiomis Taisyklėmis, išskyrus jei Taisyklėse ar konkretaus Aukciono sąlygose nenurodyta kitaip.

1.10. Privatumo politika – Pardavėjo privatumo politika, pasiekiama adresu https://www.parduodunaudota.lt/privatumo-politika/, taikoma kartu su šiomis Taisyklėmis, išskyrus jei Taisyklėse ar konkretaus Aukciono sąlygose nenurodyta kitaip.

1.11. Platforma arba Tinklapis – Aukciono organizatoriaus sukurta ir administruojama speciali viešai skelbiama kilnojamojo turto elektroninių aukcionų vykdymo sistema (platforma), kuri yra pasiekiama adresu https://www.parduodunaudota.lt/produkto-kategorija/aukcionai/ .

1.12. Pradinė kaina – minimali Objekto kaina, nuo kurios prasideda pirmasis statymas.

1.13. Registruotas vartotojas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris savo ar atstovaujamojo vardu sukūrė paskyrą Tinklapyje.

1.14. Skelbimas – Platformoje paskelbtas Aukciono objekto skelbimas, kuriame pateikiama esminė Taisyklių 3.3 p. nurodyta informacija apie Aukciono objektą, Aukciono sąlygas bei kita su konkrečiu Aukcionu susijusi informacija.

1.15. Statymo kaina – naujausia pasiūlyta Objekto kaina, kuri yra didesnė už paskutinę pasiūlytą Objekto kainą.

1.16. Taisyklės – šios Aukciono organizatoriaus per Platformą vykdomų Elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo taisyklės.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės taikomos asmenims, pageidaujantiems dalyvauti Aukcione, Aukciono dalyviams, Aukciono laimėtojams, Aukciono organizatoriui, Pardavėjui.

2.2. Šios Taisyklės (įskaitant Skelbimą) yra taikomos ir aiškinamos kartu su Pirkimo – pardavimo taisyklėmis bei Privatumo politika, kurios yra paskelbtos adresu https://www.parduodunaudota.lt/. Esant neatitikimų tarp šių Taisyklių ir Pirkimo – pardavimo taisyklių ir / ar Privatumo politikos, pirmenybę turi šių Taisyklių nuostatos.

2.3. Šios Taisyklės yra privalomos visiems asmenims, kurie dalyvauja ar pageidauja dalyvauti Aukcione. Tuo atveju, jeigu Skelbime yra nurodytos ar prie atitinkamo Aukciono yra pateiktos kitos (specifinės) Aukciono taisyklės, tokiu atveju taikomos prie atitinkamo Aukciono pateiktų kitų (specifinių) taisyklių sąlygos, nebent jose aiškiai numatyta kitaip.

2.4. Šios Taisyklės ir / ar kitos (specifinės) Aukciono taisyklės, jeigu jos nurodytos konkrečiame Aukcione, su jomis sutikus Registruotam vartotojui, ketinančiam dalyvauti Aukcione ir įsigyti Aukciono objektą, tampa privalomu ir atitinkamą Registruotą vartotoją teisiškai įpareigojančiu dokumentu. Registruoto vartotojo sutikimas su Taisyklėmis ir / ar kitomis (specifinėmis) taisyklėmis išreiškiamas (patvirtinamas) paskyros tinklapyje sukūrimo metu.

2.5. Pardavėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, išimti bet kurį Aukciono objektą iš Aukciono kataloge paskelbto parduodamų Aukciono objektų sąrašo.

3. AUKCIONO PASKELBIMAS

3.1. Aukcionas vyksta Tinklapyje nustatytu laiku. Aukciono organizatorius turi teisę, nenurodydamas priežasties, atšaukti Aukcioną ar pakeisti jo laiką.

3.2. Su skelbimais apie numatomus vykdyti Aukcionus galima susipažinti paspaudus Tinklapio viršuje esančią nuorodą „Aukcionai“. Filtruoti skelbimus galima ir pasirinkus pageidaujamus Aukcionų paieškos kriterijus.

3.3. Skelbime apie Elektroninį aukcioną nurodoma tokia informacija:

3.3.1. Informacija apie Aukciono objektą – kilnojamojo daikto duomenys (daikto pavadinimas, aprašymas, aukštis, plotis, svoris, defektai) taip pat kiti Aukciono objektą charakterizuojantys duomenys;

3.3.2. Pradinė Aukciono objekto kaina, kuri apvalinama pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles iki sveikojo skaičiaus (kaina nurodoma eurais be centų);

3.3.3. Paskutinis kainos siūlymas, jo data, laikas;

3.3.4. Aukciono vykdymo pradžios / pabaigos data ir laikas;

3.3.5. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo sąlygos ar galutinio atsiskaitymo sąlygos;

3.3.6. Kita informacija, susijusi su konkretaus Aukciono vykdymu.

4. AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRACIJA

4.1. Asmuo įgyja teisę dalyvauti Aukcione sukūręs paskyrą Tinklapyje. Paskyra patvirtinima tik pateikus visus Aukciono organizavimo elektroninėje platformoje prašomus duomenis ir sutikus su šiomis Taisyklėmis, Pirkimo taisyklėmis bei Privatumo politika.

4.2. Elektroniniame aukcione dalyvauti gali Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai asmenys taip pat juridiniai asmenys, kitos organizacijos, juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialai ir atstovybės.

4.3. Aukciono dalyvis neturi teisės perleisti savo teisių ir pareigų tretiesiems asmenims iki Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momento. Kainos siūlymų skaičius kiekvienam Aukciono dalyviui yra neribojamas ir galimas iki konkretaus Aukciono pabaigos.

5. AUKCIONO VYKDYMAS

5.1. Aukcionų vykdymo tvarka

5.1.1. Aukcionus organizuoja ir vykdo Aukciono organizatorius. Aukcionas prasideda Tinklapyje nurodytu laiku. Aukcione kainą gali siūlyti visi prisijungę prie Tinklapio dalyvai.

5.1.2. Aukciono dalyviai pasirenka Objektą paspausdami mygtuką „Siūlyti kainą“, tuomet naujai atsidariusiame lange įrašo siūlomą kainą tam skirtame langelyje, atsižvelgdami į nurodomą Pradinę arba Statymo kainą. Statymo kaina užskaitoma kaip statymas tik paspaudus mygtuką „Statyti“ (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią Aukciono dalyvio valią) bei iššokusiame pranešime paspaudus mygtuką „Sutinku“ (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią Aukciono dalyvio sutikimą dalyvauti Aukcione).

5.1.3. Jeigu Aukcione statymą atliko tik vienas Aukciono dalyvis per visą Aukciono laiką, jis laikomas Aukciono laimėtoju ir turi teisę įsigyti turtą už pasiūlytą kainą.

5.1.4. Pasiūlytos kainos Aukciono dalyvis negali atšaukti.

5.1.5. Aukcionas baigiasi automatiškai Tinklapyje nurodytu laiku. Apie Aukciono laimėjimą Aukciono dalyvis informuojamas savo prisijungimuose prie Tinklapio nurodytu el. pašto adresu.

5.1.6. Vykstant Aukcionui, Aukciono dalyviai Tinklapyje gali įvesti siūlomą kainą už Aukciono objektą. Aukciono dalyviai kainą gali didinti konkrečiame Aukciono Skelbime bet kokia suma, kuri yra didesnė už paskutinę pasiūlytą kainą.

5.1.7. Aukciono dalyviai turi įvertinti galimus minimalius Tinklapio sistemos ir savo elektroninio įrenginio laikmačių skirtumus sekundžių paklaida ir pateikti siūlomą kainą įvertinę riziką, kad Platforma nespės užfiksuoti kainos siūlymo, jei jis Tinklapio sistemoje galimai jau bus pasibaigęs.

5.1.8. Aukciono organizatorius dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių priežasčių (pvz., interneto ryšio sutrikimai, Tinklapio veiklos sutrikimai, neleidžiantys dalyviams atlikti statymų ir kt.) turi teisę pratęsti atitinkamo Aukciono terminą savo nuožiūra, iki kol bus pašalintos priežastys, trukdančios sėkmingai tęsti ir užbaigti Aukcioną. Aukciono organizatorius apie tai informuoja visus atitinkamo Aukciono dalyvius.

5.1.9. Aukciono laimėtoju pripažįstamas tas Aukciono dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Aukciono laimėtojo pasiūlyta kaina kartu yra ir turto pardavimo kaina. Per 24 valandas Aukciono laimėtojas gali įsidėti prekę į pirkinių krepšelį, el. laiške apie Aukciono laimėjimą nurodytais būdais ir nupirkti prekę pagal Tinklapyje taikomas Pirkimo – pardavimo taisykles.

5.1.10. Aukciono laimėtojas el. laišku apie Aukciono laimėjimą taip pat yra informuojamas, kad naudotam Objektui, kurį Aukciono laimėtojas įgijo teisę nupirkti, ir Pirkimo – pardavimo sutarčiai, sudaromai su Pardavėju, yra netaikomos vartojimo pirkimo – pardavimo sutarčių ypatumus reglamentuojančios Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normos, įskaitant teisę Pardavėjui atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamą Objektą, jei Pirkėjas persigalvojo dėl jo reikalingumo ir nebuvo nustatyta jokių nuslėptų defektų ir/ar kitų aplinkybių, nurodytų Pirkimo-pardavimo taisyklių 6 ir 7 dalyse.

5.1.11. Aukciono laimėtojui nenupirkus Aukciono objekto per 24 valandas, Aukciono laimėtoju automatiškai tampa Aukciono antros vietos laimėtojas. Aukciono antros vietos laimėtojas apie laimėjimą informuojamas el. paštu.

5.2. Aukciono pripažinimas neįvykusiu

5.2.1. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu:

5.2.1.1. nei vienas Aukciono dalyvis nepasiūlo pradinės kainos;

5.2.1.2. įvyksta Platformos esminis veiklos sutrikimas, dėl kurio Elektroninis aukcionas negali būti laikomas teisėtai įvykusiu;

5.2.1.3. įvykus Aukcionui, paaiškėja, kad neįvykdytos kitos Aukciono sąlygos.

6. ATSAKOMYBĖ

6.1. Aukciono organizatoriaus atsakomybės ribos

6.1.1. Aukciono organizatorius atsako už Elektroninio aukciono paskelbimą, atšaukimą arba pratęsimą, paskelbimą neįvykusiu, pakartotinių aukcionų rengimą, bei sklandų Aukciono organizavimo procesą. Aukciono organizatorius veikia kaip kilnojamojo turto pardavimo aukciono būdu organizavimo paslaugos teikėjas ir nėra įgaliotas ar atsakingas už bet kokių kitų asmenų interesų atstovavimą.

6.1.2. Aukciono organizatorius neturi pareigos imtis jokių specialių priemonių patikrinti asmens, ketinančio dalyvauti Aukcione, tapatybę ir nebus atsakingas už bet kokias su tuo susijusias pasekmes, jeigu vėliau paaiškėtų, kad Aukciono laimėtojo (Pirkėjo) pateikta informacija yra neteisinga ar turi kitų trūkumų, kurie be specialių žinių ar priemonių negalėjo būti nustatyti jų atitikimo Taisyklėse nurodytiems reikalavimams vertinimo metu.

6.1.3. Aukciono organizatorius neatsako už Platformos funkcionalumų sutrikimus, kurie atsirado dėl nuo Aukciono organizatoriaus nepriklausančių aplinkybių. Kiekvienas paskyrą sukūręs Tinklapio klientas atsako už saugų kompiuterinės, programinės ar kitos įrangos, kuria naudodamasis jungiasi prie Platformos, tinkamą įdiegimą ir naudojimą, kitos Elektroninių aukcionų metu naudojamos programinės įrangos keliamus interneto ryšio ar naršyklės sutrikimus taip pat nepertraukiamo interneto ryšio užtikrinimą registracijos ir dalyvavimo Aukcionuose metu bei prisijungimo prie Platformos duomenų ir slaptažodžių saugojimą ir / ar praradimą. Visais atvejais už suteiktų prisijungimo duomenų ir slaptažodžių apsaugą ir su jų praradimu susijusias neigiamas pasekmes atsako Registruotas vartotojas (Aukciono dalyvis).

6.1.4. Aukciono organizatorius neatsako už jokią žalą ir nuostolius dėl galimų Aukciono objekto trūkumų, įskaitant, bet neapsiribojant, galinčių kilti dėl Aukciono objekto tinkamumo naudoti tam tikrai paskirčiai arba Aukciono objekto neatitikimo Aukciono dalyvio lūkesčiams (tiek atskleistiems, tiek neatskleistiems).

6.2. Aukcione ketinančių dalyvauti asmenų atsakomybė

6.2.1. Visa Aukciono organizatoriaus pateikta informacija apie Aukciono objektą, įskaitant, bet neapsiribojant, Aukciono objekto nuotraukas ir kita informacija laikytina teisinga, tačiau Aukciono organizatorius negarantuoja ir kitaip nepatvirtina pateiktos informacijos tikslumo, išbaigtumo ir kokybės, taip pat neįsipareigoja jos atnaujinti ir už tai neatsako. Už informacijos tikslumo, išbaigtumo ir aktualumo patikrinimą atsako visi Aukcione ketinantys dalyvauti asmenys – paskyrą sukūrę Tinklapio klientai.

6.2.2. Visi Aukcione ketinantys dalyvauti asmenys, prisiima visišką atsakomybę už visišką nuostolių atlyginimą, jeigu nevykdomi šiose Taisyklėse ar teisės aktuose nustatyti reikalavimai.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Aukcionui pasibaigus ir sudarius Pirkimo – pardavimo sutartį, esminė įvykusio Aukciono informacija viešai skelbiama Tinklapyje. Toks paskelbimas nėra laikomas konfidencialios informacijos ir / ar asmens duomenų apsaugos pažeidimais.

7.2. Nei vienas iš Aukcione dalyvaujančių asmenų (toliau – Šalys), taip pat Aukciono organizatorius nėra atsakingas už savo įsipareigojimų pagal Taisykles neįvykdymą ar netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurios nustatomos pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus. Įsipareigojimų neįvykdžiusi Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie šiame punkte nurodytos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką Aukciono / prisiimtų įsipareigojimų (į)vykdymui.

7.3. Visi ginčai, kylantys tarp Registruoto vartotojo, Aukciono dalyvio, Pirkėjo dėl Aukciono objekto, mokėjimų ar kitų pardavimo sąlygų, yra sprendžiami tiesiogiai tarp Šalių tarpusavio derybų būdu pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

7.4. Šios Taisyklės skelbiamos Aukciono organizatoriaus internetiniame Tinklapyje ir bet kuriuo metu gali būti keičiamos, paskelbiant naują jų redakciją. Jei nėra nurodyta kitaip, nauja Taisyklių redakcija įsigalioja jos patalpinimo Tinklapyje dieną.

7.5. Jeigu norite informuoti apie šių Taisyklių pažeidimą, turite kokių nors klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Taisyklių aiškinimo ar jų taikymo, prašome kreiptis žemiau nurodytais Aukciono organizatoriaus klientų aptarnavimo kontaktais:

Uždaroji akcinė bendrovė „EMP recycling”

Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Galinės k., Galinės g. 7, Lietuvos Respublika

Elektroninis paštas: info@emp.lt

Aktuali redakcija. Galioja nuo 2023 m. [2023-07-03] d.