PARDUODUNAUDOTA.LT PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „EMP recycling“, juridinio asmens kodas 124824426, registruotos buveinės adresas Galinės k., Avižienių sen., LT-14247 Vilniaus r., Lietuvos Respublika, gerbia Jūsų privatumą, todėl renka, saugo, naudoja bei atskleidžia Jūsų Asmens duomenis, gautus Jums naudojantis EMP valdoma elektronine parduotuve, pasiekiama interneto adresu https://www.parduodunaudota.lt/, bei kitais būdais tik taip, kaip tai aprašyta šioje Privatumo politikoje ir (ar) taikytinuose teisės aktuose, įskaitant BDAR bei ADTAĮ.

1.2. Ši Privatumo politika nustato pagrindinius principus ir tvarką, kuria remiantis EMP tvarko Jūsų Asmens duomenis Tinklapyje, įskaitant Jūsų, kaip Asmens duomenų subjektų, teises.

1.3. Naudodamiesi Tinklapiu (o tam tikrais atvejais ir atskirai išreikšdami sutikimą kitais būdais, pvz., paspausdami atitinkamą laukelį/langelį), Jūs sutinkate, kad Asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate Tinklapyje, būtų tvarkomi remiantis šia Privatumo politika. Jūsų Asmens duomenų pateikimas Tinklapyje nurodytais atvejais yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad galėtume, pvz., atsakyti į Jūsų paklausimus, parduoti Jums prekes ir pan.

1.4. EMP turi teisę tvarkyti Asmens duomenis ir kitais, šioje Privatumo politikoje neaptartais, atvejais ir tikslais, tačiau bet kuriuo atveju apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą būsite informuotas teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Sąvokos

2.1. Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi žemiau nurodytą reikšmę:

2.1.1. ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

2.1.2. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie Jus, kaip fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti; fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai (pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, interneto identifikatorių) arba netiesiogiai (pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius);

2.1.3. BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;

2.1.4. EMP arba mes, arba mus, arba mūsų – Uždaroji akcinė bendrovė „EMP recycling“, juridinio asmens kodas 124824426, registruotos buveinės adresas Galinės g. 7, Galinės k., Avižienių sen., LT-14247 Vilniaus r., Lietuvos Respublika, kuri nustato šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka renkamų Jūsų Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones ir yra laikoma Jūsų Asmens duomenų valdytoju;

2.1.5. Jūs arba Jus, arba Jūsų –tiek tas asmuo, kuris lankosi Tinklapyje, nepateikdamas prekių užsakymo, tiek tas, kuris  pateikia prekių užsakymą Tinklapyje;

2.1.6. Lankytojas – bet kuris asmuo, kuris lankosi Tinklapyje;

2.1.7. Pirkėjas – bet kuris asmuo, perkantis prekes Tinklapyje;

2.1.8. Privatumo politika – tai Tinklapyje pateikiamos taisyklės ir reikalavimai, kurie nustato su Tinklapio naudojimu susijusios informacijos. Įskaitant Asmens duomenų, rinkimo, saugojimo ir naudojimo tvarką bei kitas aktualias nuostatas;

2.1.9. Slapukai (angl. „Cookies“)– mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje, kuriuo naudodamiesi jungiatės prie Tinklapio;

2.1.10. Tinklapis – elektroninė parduotuvė, pasiekiama interneto adresu https://www.parduodunaudota.lt/.

3. Prisijungimas prie Tinklapio

3.1. Kiekvieną kartą, kai Jūs lankotės Tinklapyje, Tinklapio serveriai laikinai išsaugo informaciją apie prisijungiantį prietaisą prisijungimo byloje. Atliekant šią procedūrą, nepaisant Jūsų veiksmų, toliau nurodyti duomenys yra automatiškai surenkami ir saugomi tol, kol bus automatiniu ir (ar) rankiniu būdu ištrinti, t. y. prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo data ir laikas, informacija apie Jūsų naudojamą naršyklę ir jos versiją, įrenginio tipas, taip pat kiti techniniai duomenys. Ši informacija yra renkama ir tvarkoma tam, kad Jūs galėtumėte naudotis mūsų Tinklapiu, kad būtų garantuotas nuolatinis Tinklapio saugumas ir stabilumas, būtų įmanomas tinklo infrastruktūros techninis administravimas, taip pat siekiant optimizuoti EMP paslaugų teikimą bei vidinės statistikos tikslais. Be to, IP adresas gali būti tiriamas ir naudojamas Privatumo politikos pažeidimo, išpuolių prieš Tinklapio infrastruktūrą atvejais, statistiniais tikslais bei kitais atvejais, kai tai numatyta šioje Privatumo politikoje arba taikytinuose teisės aktuose.

4. Tvarkomi asmens duomenys

4.1 Asmens duomenų tvarkymas registruojantis elektroninėje parduotuvėje ir / arba užsisakant prekes ir įvykdant užsakymą

Registracijos duomenys Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gatvė*, namo numeris*, miesto / gyvenvietės pavadinimas, savivaldybė*.

Visi asmens duomenys, išskyrus pažymėtus „*“, yra privalomi tam, kad galėtume sukurti Jūsų paskyrą ir vykdyti Jūsų užsakymus. Nepateikus šių duomenų negalėsite užsiregistruoti.

Duomenys pateikiami užsisakant prekes be registracijos (toliau – prekių pristatymo duomenys) Vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris. Jei pasirenkamas pristatymas į namus tai: gyvenvietė, gatvė, namo / buto numeris, pašto kodas, apmokėjimo duomenys, kiti su pristatymu susiję duomenys (pvz., pristatymo laikas, pageidaujama prekių atsiėmimo vieta); kompiuterio, iš kurio atliktas užsakymas, išorinis IP adresas, mokėtojo vardas ir pavardė, mokėtojo bankas, mokėtojo banko sąskaitos numeris bei užsakytų prekių duomenys

Jei pasirenkamas pristatymas į EMP supirktuvę: pasirenkama supirktuvė iš sąrašo.

Visi laukai yra privalomi pateikti tam, kad galėtume vykdyti Jūsų užsakymus. Nepateikus šių duomenų negalėsite įsigyti prekių.

Prekių užsakymo pateikimo ir įvykdymo duomenys Vardas, pavardė, užsakytos prekės, apmokėjimo būdas, pristatymo vieta / adresas, kontaktinė informacija.
Kiti duomenys Duomenys, kuriuos mums pateikiate tiesiogiai arba kuriuos gauname iš trečiųjų asmenų ir kurie yra susiję su apmokėjimu už prekes, pavyzdžiui, banko sąskaitos numeris, kiti apmokėjimo duomenys (pvz., kortelės tipas).
Prekių gavėjo duomenys Elektroninėje parduotuvėje suteikiame galimybę nurodyti ir kitas, nei registracijoje nurodyta, prekių pristatymo vietas. Kito asmens, kuriam norite pristatyti prekes duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris ir pristatymo adresas.
Tvarkymo teisinis pagrindas atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslą (-us) Jūsų sutikimas dalyvauti ir naudotis EMP taisyklėse nustatytomis sąlygomis.
Prekių užsakymo pateikimo ir įvykdymo duomenis tvarkyti būtina sandorio (prekių pirkimo-pardavimo) sudarymui ir jo įvykdymui.
Tvarkyti duomenis būtina, siekiant mūsų teisėto intereso (pvz. siekiant įvykdyti užsakymą trečiajam asmeniui).
Tvarkymo terminas Tuo atveju, jeigu naudojatės EMP paslaugomis su registracija – 3 metai nuo paskutinio Jūsų užsakymo pateikimo dienos.

Tuo atveju, jeigu naudojatės EMP elektronine parduotuve bei paslaugomis be registracijos – 3 metai nuo paskutinio Jūsų užsakymo pateikimo dienos.

Jūsų pateiktą sutikimą, taip pat kitus asmens duomenis, mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį teisės aktų leistinais atvejais, pavyzdžiui, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų.

 

Pagal Jūsų pateiktus registracijos duomenis mes sukuriame Jums asmeninę paskyrą, kuri užtikrina Jūsų galimybę naudotis EMP elektronine parduotuve ir registruotiems vartotojams teikiamais privalumais ir Jūsų teisių įgyvendinimą EMP taisyklėse ir (ar) šioje Privatumo politikoje nustatytomis sąlygomis, pavyzdžiui, identifikavę Jus galime užtikrinti Jūsų teisių įgyvendinimą.

Visais atvejais, kai teikiate trečiųjų asmenų duomenis (prekių gavėjų duomenis ar adresus), esate atsakingi ir privalote įsitikinti, kad šie asmenys neprieštarauja, kad naudotumėte jų duomenis.

Registruodamiesi Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. Mes dėsime maksimalias pastangas, siekdami sudaryti Jums galimybes pateikti tikslius ir teisingus duomenis (pvz., galime papildomai taikyti autentifikavimo metodą Jūsų nurodytu el. pašto adresu). Tačiau visais atvejais už pateiktų / pateikiamų duomenų tikslumą ir atitikimo tikrovei esate atsakingi Jūs. Priimdami Jūsų registracijos anketą arba pirkimą be registracijos, mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, susipažinus su šia Privatumo politika.

Šiame punkte nurodytus duomenis tvarkome ir siekdami susisiekti su Jumis dėl prekių užsakymo vykdymo, apmokėjimo ar kitų susijusių klausimų.

4.2 Registracijos paskyros asmens duomenų tvarkymas

Jeigu Jūs turite registracijos paskyrą, EMP tvarko Jūsų duomenis tam, kad galėtų prižiūrėti ir administruoti Jūsų paskyrą. Taip pat suteikdami galimybę Jums naudotis EMP elektroninės parduotuvės privalumais, vykdydami pagal EMP taisykles sudarytas pirkimo – pardavimo sutartis (siekiant tinkamai įvykdyti Jūsų pateiktus užsakymus), spręsdami iš pirkimo-pardavimo sutarčių ir Jūsų aptarnavimo kylančius klausimus, siekdami tinkamai įvykdyti Jūsų užsakymus ar kitokio pobūdžio prašymus, susijusius su užsakytomis prekėmis (pavyzdžiui, prekių grąžinimo atvejai, tinkamam prekių pristatymui užtikrinti ir pan.), o taip pat administruodami EMP elektroninę parduotuvę, ją tobulindami, palaikydami, stebėdami jos veikimą ir naudą pirkėjams, tvarkome Jūsų pirkimų istorijos duomenis. Jei savo paskyroje esate nurodęs telefono numerį arba el. pašto adresą, šiame punkte aprašyti asmens duomenys bus pateikiami bendriems duomenų valdytojams ir/ar tvarkytojams.

Jūsų sutikimą naudotis paskyra mes laikome gautu, kai Jūs atliekate paskyrai susikurti reikalingus veiksmus ir patvirtinate, jog susipažinote su Privatumo politika, taisyklėmis ir patvirtinate registraciją.

Duomenys Registracijos metu pateikti duomenys, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (tokius kaip IP adresas, prisijungimo duomenys, bei kita naršymo ir susijusi techninė informacija) (daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome Jūsų naršymo duomenis –  žr. šios Privatumo politikos 8 dalį), pirkimo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, bendra prekių kaina (po visų suteiktų nuolaidų), suteiktų nuolaidų suma, užsakymo statusas, mokėjimo būdas.
Tvarkymo teisinis pagrindas Duomenis tvarkyti būtina pirkimo – pardavimo sutarties sudarymui ir įgyvendinimui.

Duomenis tvarkyti būtina registacijos paskyros palaikymui ir tvarkymui.

Tvarkymo terminas Visą laikotarpį, kol Jūs esate paskyros vartotoju (kol esate registruotas vartotojas).

Techninius naršymo duomenis, įskaitant duomenis surinktus slapukų pagalba, saugome terminą, kuris nurodytas  Privatumo politikos 8 dalyje).

Pirkimo istorijos duomenis tvarkysime 3 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.

Jūsų pateiktą sutikimą, taip pat kitus asmens duomenis, mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį teisės aktų leistinais atvejais, pavyzdžiui, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų.

4.3 Duomenų automatizuotas tvarkymas

Administruodami elektroninę parduotuvę ir jos paslaugų teikimą, o taip pat administruodami EMP elektroninę parduotuvę, ją tobulindami, palaikydami, stebėdami jos veikimą ir naudą pirkėjams, bei siekdami kitų Privatumo politikoje ir EMP įtvirtintų tikslų, mes galime naudoti automatizuotą asmens duomenų (įskaitant Jūsų pirkimų istorijos duomenų) analizę. Mes galime grupuoti ir analizuoti Jūsų duomenis pagal Jūsų pirktas prekes, lankomas supirktuves ir (arba) atsižvelgdami į kitus pirkėjams būdingus požymius (pavyzdžiui, gyvenamąją vietovę / miestą ar kt.).

Pavyzdžiui, Jūsų pirkimų istorijos duomenų analizę mes galime atlikti ir Jūsų interesais ištaisydami savo veiklos klaidas. Automatizuota asmens duomenų analizė gali būti atliekama ir siekiant suteikti papildomų privalumų tam tikrų kategorijų pirkėjams, pavyzdžiui, jeigu nuspręsime tą dieną visiems švenčiantiems gimtadienius suteikti tam tikras nuolaidas ir pan.

Esant poreikiui taip pat galime nuspręsti atlikti automatizuotą pirkimų istorijos duomenų analizę ir statistikos ir rinkos tyrimų tikslais (apie duomenų tvarkymą minėtu tikslu plačiau 4.6 punktą).

Norime pabrėžti, kad registruodamiesi, Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys, įskaitant pirkimų istorijos duomenis, būtų naudojami ir tvarkomi aukščiau aptartais tikslais, tarp jų – duomenų analizės. Mūsų vertinimu, atliekami analizės veiksmai neturės Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio. Visgi, jeigu Jūs prieštaraujate Jūsų duomenų analizei ir naudojimui aukščiau nurodytais tikslais, įskaitant duomenų analizės, Jūs visuomet prekių galite įsigyti kaip neregistruotas vartotojas.

4.4 Asmens duomenų tvarkymas tiesioginei rinkodarai

Jeigu Jūs išreiškėte sutikimą gauti EMP tiesioginės rinkodaros pranešimus, EMP  valdys Jūsų asmens duomenis, teikdama Jums pasiūlymus ir informaciją, pvz., naujienlaiškius, taip pat mūsų partnerių teikiamus pasiūlymus, ar paklausimus apie teikiamų paslaugų ir produktų kokybės įvertinimą, informaciją apie darbo laiko pasikeitimus ir kt.

Savo sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros galite išreikšti savo paskyroje, pirkdami be registracijos. Taip pat galite atskirai užsisakyti naujienlaiškį pateikę savo el. paštą.

Pasiūlymus ir informaciją teikiame Jūsų paskyroje, o taip pat Jūsų pasirinktais būdais: el. paštu, SMS žinutėmis ar kitais Jūsų nurodytais būdais.

Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymų, bet kada jų atsisakyti arba keisti Jūsų pasirinktus pranešimų gavimo būdus (kanalus).

Duomenys Jūsų vardas (jei tvarkome), el. pašto adresas (jei tvarkome), telefono numeris (jei tvarkome).
Tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus.
Tvarkymo terminas Kol neatšaukiate savo sutikimo gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių nuo paskutinio sutikimo.

Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

4.6. Neasmeninius Jūsų duomenis, pvz., duomenis, susijusius su Jūsų pirkimo istorija, mes galime naudoti statistinės analizės tikslais. Ši analizė nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nenustato Jūsų tapatybės, todėl mes pasiliekame sau teisę statistinius duomenis perduoti tretiesiems asmenims.

4.7. Šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytos nuostatos taikomos ir tuo atveju, kai prekių užsakymą atliekate susisiekdami su konkrečiu EMP darbuotoju Tinklapyje nurodyta tvarka.

4.8. Siekiant užtikrinti šios Privatumo politikos skyriuje numatyto Asmens duomenų tvarkymo tikslų įgyvendinimą, Jūsų Asmens duomenys saugomi 24 (dvidešimt keturis) mėnesius po prekių užsakymo pateikimo, išskyrus atvejus, kai šioje Privatumo politikoje yra numatyta kitaip ar kai saugoti tam tikrus Jūsų Asmens duomenis EMP įpareigoja teises aktai (pvz., buhalterinės apskaitos tikslais pateikti Asmens duomenys saugomi 10 (dešimt) metų).

4.9. Tais atvejais, kai Tinklapyje neradus Jus dominančios prekės, Jūs šios Privatumo politikos 5 skyriuje numatytais būdais ir tvarka pateikiate mums paklausimą dėl konkrečios prekės/prekių kategorijos ir pageidaujate, kad atsiradus Jus dominančiai prekei su Jumis būtų susisiekta, Jūsų Asmens duomenų tvarkymui bus taikomos šios Privatumo politikos 5 skyriuje numatytos taisyklės. Tokiu atveju, Jūsų sutikimo pagrindu Asmens duomenys bus tvarkomi siekiant informuoti Jus ir susisiekti su Jumis tuomet, kai ir jei EMP turės Jus dominančią prekę (-es). Jūsų Asmens duomenys šiuo tikslu bus saugomi 1 (vienerius) metus po užklausos dėl prekės pateikimo, išskyrus atvejus, jei atnaujinsite savo užklausą ar išreikšite pageidavimą dėl duomenų saugojimo ilgesnį laikotarpį.

5. Paklausimų, pageidavimų ir pasiūlymų pateikimas Tinklapyje ar naudojant kitus EMP kontaktinius duomenis

5.1. Tinklapyje esantys funkcionalumai leidžia Jums susisiekti su mumis, pvz., pateikti paklausimus, pageidavimus ir(ar) pasiūlymus Jums rūpimais klausimais, užpildant Tinklapyje esančią paklausimo formą, pageidavimų ir pasiūlymų formą. Taip pat tokius paklausimus, pageidavimus ir (ar) pasiūlymus galite teikti ir Tinklapyje nurodytais ar kitais EMP kontaktais. Šiais atvejais Jūsų sutikimo pagrindu Asmens duomenys bus tvarkomi siekiant administruoti gautus paklausimus, pageidavimus ir (ar) pasiūlymus, pateikti Jums atsakymus, paaiškinimus, tobulinti EMP paslaugų teikimą bei užtikrinti sklandžią komunikaciją su Jumis.

5.2. Aukščiau nurodytais tikslais gali būti tvarkomi tokie Jūsų Asmens duomenys: vardas, el. pašto adresas, žinutės tekstas, taip pat bet kokie kiti Jūsų komunikacijos su mumis metu pateikti Asmens duomenys.

5.3. Prašome atkreipti dėmesį, kad administruojant Jūsų paklausimus, pageidavimus ir (ar) pasiūlymus ir pateikiant atsakymus, paaiškinimus ir pan. mums gali tekti susisiekti su Jumis el. paštu. Pasikeitus Jūsų kontaktiniams Asmens duomenims, prašome pranešti mums tam, kad galėtume užtikrinti sklandžią komunikaciją.

5.4. Siekiant užtikrinti šios Privatumo politikos skyriuje numatytų Asmens duomenų tvarkymo tikslų įgyvendinimą, Jūsų Asmens duomenys saugomi 1 (vienerius) metus po paklausimo, pageidavimo ir (ar) pasiūlymo pateikimo, išskyrus atvejus, kai saugoti tam tikrus Jūsų Asmens duomenis EMP įpareigoja teises aktai.

6. Asmens duomenų atskleidimas

6.1. Mes galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pvz., kai to reikalauja teisės aktai ar turime Jūsų atskirą sutikimą) bei laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų.

6.2. Jūs esate informuotas, kad mes galime teikti Jūsų Asmens duomenis:

    6.2.1. paslaugų teikėjams, veikiantiems kaip Asmens duomenų tvarkytojai arba bendri duomenų valdytojai, ir teikiantiems EMP paslaugas, susijusias su Tinklapio ir tarnybinių stočių palaikymu ir priežiūra, el. pašto suteikimu, mokėjimo paslaugų teikimu, Jūsų užsakymų vykdymu. Jei duomenys perduodami tvarkytojams, tokie Asmens duomenų tvarkytojai tvarko Asmens duomenis pagal EMP nurodymus ir negali Asmens duomenų tvarkyti savais tikslais ar jų perduoti be EMP sutikimo;

    6.2.2. teisės aktuose numatytais atvejais ir valdžios institucijoms;

    6.2.3. kitiems tretiesiems asmenims, kai Jūs pateikiate atitinkamą prašymą pateikti Jūsų Asmens duomenis(ar tretiesiems asmenims apie kuriuos Jums aiškiai pranešama kitu būdu ir (ar)gaunamas Jūsų sutikimas ir dėl informacijos teikimo susitariama naudojantis konkrečia paslauga);

    6.2.4. kitiems verslo subjektams, EMP susijungimo su kitu juridiniu asmeniu ar įsigijimo atveju.

6.3. Mes neperduosime Jūsų Asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus šioje Privatumo politikoje bei teisės aktų nustatytais atvejais.

7. Jūsų, kaip asmens duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimas

7.1. Jūs, kaip Asmens duomenų subjektas, turite visas taikytinuose teisės aktuose numatytas teises, įskaitant žemiau nurodytas:

    7.1.1. teisę atšaukti duotą sutikimą. Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui)kreipdamiesi į mus Privatumo politikos 13 skyriuje nurodytais kontaktais;

    7.1.2. teisę prašyti susipažinti su savo Asmens duomenimis. Galite susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis, kuriuos tvarko EMP. Galite gauti informaciją apie tai, kaip jie renkami, kiek laiko saugomi Jūsų Asmens duomenys ir kas bei kokia apimtimi gauna duomenis apie Jus. Tačiau Jūsų teisę susipažinti gali riboti teisės aktai;

    7.1.3. teisę reikalauti ištaisyti Asmens duomenis. Galite reikalauti, kad EMP ištaisytų tvarkomus su Jumis susijusius Asmens duomenis, jei jie yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs;

    7.1.4. teisė nesutikti. Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu. Taip pat turite teisę nesutikti, kad naudotume Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais (tik kai ir jei tvarkome duomenis šiais tikslais);

    7.1.5. teisę reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą. Jei manote, kad EMP tvarkomi Jūsų Asmens duomenys yra neteisingi arba nesutikote su Asmens duomenų naudojimu, galite pareikalauti, kad naudodama šiuos duomenis EMP apsiribotų vien saugojimu. Naudojimas apsiribos vien saugojimu, iki kol bus nustatytas Asmens duomenų teisingumas arba bus patikrinta, ar EMP teisėti interesai nusveria Jūsų interesus;

    7.1.6. teisę reikalauti ištrinti Asmens duomenis. Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesutinkate su tokiu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu ar yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai, Jūs turite teisę reikalauti, kad Asmens duomenys būtų ištrinti,taikant teisės aktuose numatytus apribojimus;

    7.1.7. teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte EMP, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, teisės aktuose numatyta tvarka.

7.2. Visi prašymai, susiję su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, gali būti pateikiami elektroniniu paštu arba paštu, Privatumo politikos 13 skyriuje nurodytais kontaktais. Atsakymą mes pateiksime tokia forma, kuria gavome Jūsų prašymą.

7.3. Teikiant prašymus dėl teisių, susijusių su Asmens duomenų tvarkymu, Jūsų bus paprašyta patvirtinti savo tapatybę (pvz., pateikiant prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, gali būti paprašyti jį pasirašyti elektroniniu parašu, o teikiant prašymą paštu, pridėti prie jo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją).

7.4. Taip pat Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos institucijai, jei manote, kad su Jumis susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Tačiau EMP visuomet stengsis visus klausimus, susijusius su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, išspręsti su Jumis tiesiogiai.

8. Slapukų politika

8.1. Tinklapyje mes naudojame Slapukus tam, kad užtikrintume tinkamą Tinklapio veikimą, sklandų naudojimąsi Tinklapiu, taip pat Tinklapio lankomumo statistikos ir vartotojo patirties gerinimo.

8.2. Jums apsilankius Tinklapyje, pateikiamas iššokantis pranešimas su nuoroda į šią Privatumo politiką, kuris informuoja apie Slapukų naudojimą Tinklapyje. Toliau naudodamiesi Tinklapiu Jūs patvirtinate, jog leidžiate EMP įrašyti į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.) Slapukus, kurie yra nurodyti Privatumo politikoje. Jeigu nepageidaujate ar nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą galinį įrenginį būtų įrašomi Slapukai, Jūs visada galite atsisakyti Slapukų naudodamiesi šios Privatumo politikos 8.3.2 punkte bei 8.5 punkte nurodytomis instrukcijomis.

8.3. Žemiau pateikiama informacija, kurią Jūs turėtumėte žinoti apie Slapukus:

    8.3.1. Slapukai gali būti „seanso slapukai“ (angl. session cookies), kurie yra naudojami tik kol naršysite internete ir yra automatiškai ištrinami uždarius naršyklę, „nuolatiniai slapukai“ (angl. „persistent cookies“), t. y. tokie, kurie saugomi Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ir pan.) tol, kol baigiasi nustatytas Slapuko naudojimo laikas arba Jūs atsisakote Slapuko, pasinaudodami vienu iš būdų, aprašytų šioje Privatumo politikoje, arba „trečiosios šalies slapukai“, t. y. tokie, kurie naudojami asmens, kuris nėra Tinklapio valdytojas.

    8.3.2. Jūs visada galite atsisakyti mūsų Slapukų, jeigu Jūsų naršyklė tą padaryti leidžia, vis dėl to toks atsisakymas gali turėti įtakos Jūsų patirčiai naudojantis Tinklapiu arba blokuoti prieigą prie Tinklapio. Slapukus galite išdiegti dviem būdais:

    8.3.2.1. savo naršyklėje galite peržiūrėti savo kompiuteryje jau įdiegtus Slapukus ir ištrinti juos po vieną arba visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi (instrukcijas dėl Slapukų populiariausių naršyklių atžvilgiu rasite paspaudę ant toliau pateikto naršyklės pavadinimo Opera, Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer), todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę;

    8.3.2.2. be to, galite nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ši blokuotų Slapukus arba gautumėte perspėjimą apie bet kokio Slapuko įdiegimą. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi kiekvienoje naršyklėje, todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę.

8.4. Atkreipiame dėmesį, kad Slapukus taip pat gali naudoti ir EMP partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių Tinklapio valdytojas nekontroliuoja. Už tokių asmenų veiksmus EMP negali būti ir nėra atsakingas. Įtardami, kad be Jūsų sutikimo EMP partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių Tinklapio valdytojas nekontroliuoja, naudoja Slapukus, turėtumėte kreiptis į konkretų partnerį ar kitą trečiąjį asmenį.

8.5.Detalus EMP naudojamų slapukų sąrašas ir specifikacijos pateikiamos lentelėje žemiau:

Pavadinimas Sukūrimo momentas Paskirtis Galiojimo pabaiga Naudojami duomenys
cartCookie Įėjus į Tinklapį Prekių krepšelio identifikacija Iki naršyklės lango uždarymo Unikalus ID numeris
hidecookiebar Įėjus į Tinklapį Slapukų sutikimo valdymas 1 metai Sveikas skaičius
Būtinieji Įėjus į Tinklapį Slapukų sutikimo valdymas 1 metai Sveikas skaičius
Trečiųjų šalių Įėjus į Tinklapį Slapukų sutikimo valdymas 1 metai Sveikas skaičius

8.6. Naudodami aukščiau nurodytus statistikos Slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, ir „Google Analytics“ įrankį, EMP gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su Tinklapiu. Atkreipiame dėmesį, jog „Google Analytics“ įrankį suteikia „Google“, vadovaujantis paslaugų teikimo sąlygomis. „Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ rasite spustelėję čia. Alternatyvus būdas išjungti „Google Analytics“ – įdiegti nedidelį įskiepį, siūlomą „Google“, kurį galite rasti čia.

8.7 Tinklapio funkcionalumai suteikia Jums galimybę pasidalinti (paskleisti) Tinklapio turinį socialinės žiniasklaidos priemonėse, naudojantis „AddThis“ pasidalinimo funkcija (daugiau informacijos „AddThis“ privatumo politikoje). Tokiais atvejais trečiųjų šalių Slapukus greičiausiai naudos ir atitinkamos socialinės žiniasklaidos priemonės tam, kad būtų galima dalintis turiniu. Slapukų buvimas, skaičius ir statusas priklausys ir nuo to, kaip atitinkamomis priemonėmis naudojotės prieš apsilankydami ar lankydamiesi Tinklapyje. Jums naudojantis šiais Tinklapio funkcionalumais, taikomos socialinės žiniasklaidos priemonių Slapukų taisyklės, todėl turėtumėte pasidomėti, kokios politikos slapukų klausimu laikosi atitinkamos socialinės žiniasklaidos priemonės, pvz., Facebook, Twitter, Pinterest, Linkedin ir pan.

9. Informacijos apsauga

9.1. Mes naudojame pagrįstas technines ir organizacines priemones tam, kad apsaugotume mūsų turimą informaciją (įskaitant Asmens duomenis) nuo neteisėtos prieigos, netekimo, vagystės ar bet kokio neteisėto naudojimo, atskleidimo ar pakeitimo. Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, jog nepaisant to, kad mes naudojame pagrįstas priemones siekdami apsaugoti Jūsų Asmens duomenis, EMP negali visiškai garantuoti Jūsų informacijos saugumo, kadangi ji pateikiama ar renkama internetu.

9.2. Atkreipkite dėmesį, kad tuo atveju, jeigu Jūs jungiatės prie Tinklapio iš pvz., bendrai naudojamo kompiuterio, tam tikra informacija apie Jus gali būti matoma ir kitiems asmenims, įskaitant kurie naudosis kompiuteriu po Jūsų.

9.3. Jūs galite sumažinti neteisėto naudojimosi Asmens duomenimis riziką, jei elgsitės apdairiai ir pasirinksite protingas apsaugos priemones, pavyzdžiui, naudositės naujausia antivirusine programine įranga ir pan.

10. Tretieji asmenys

10.1. EMP nekontroliuoja privatumo politikų ir (ar) kitų taisyklių, taikomų Jūsų atžvilgiu trečiųjų asmenų. Todėl Jūs patys, savo nuožiūra ir rizika, esate atsakingi ir įsipareigojate jų laikytis tais atvejais, kai jos yra Jums taikomos. EMP neatsako už kitų tinklapių privatumo politikas ar bet kokį kitą turinį, kai Tinklapyje pateikiama nuoroda į kitus tinklapius arba juose pateikiama nuoroda į Tinklapį. Spausdami ant nuorodos, logotipo ar kitokio Tinklapio elemento, ar naudodamiesi Tinklapyje prieinamomis paslaugomis, prašome atkreipti dėmesį, kad paspaudę bet kurį iš minėtų elementų Jūs galite išeiti už Tinklapio ribų.

10.2. EMP nerenka iš trečiųjų asmenų jokios informacijos apie Jus, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus, taip pat kai nesilaikoma teisės aktų reikalavimų arba pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės.

11. Privatumo politikos keitimas

11.1. Mes turime teisę pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdami Tinklapyje. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika bus skelbiama Tinklapyje ir įsigalios nuo jos paskelbimo dienos (Privatumo politikos apačioje pateikiama nuoroda „Galioja nuo“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą). Rekomenduojame lankantis Tinklapyje patikrinti Privatumo politiką ir jos atnaujinimas bei įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

11.2. Jei Jūs po šios Privatumo politikos pasikeitimų naudojatės Tinklapiu, mes laikome, kad Jūs sutikote su Privatumo politikos pakeitimu.

12. Taikytina teisė ir ginčai

12.1. Šiai Privatumo politikai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.2. Visi nesutarimai dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13. Kontaktiniai duomenys

13.1. Jeigu turite kokių nors klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Privatumo politikos aiškinimo ar jos taikymo, taip pat jei norite pasinaudoti savo, kaip Asmens duomenų subjekto teisėmis, prašome kreiptis į EMP šiais kontaktais:

        El. paštas: info@emp.lt

        Adresas: Galinės g. 7, Galinės k., Avižienių sen., LT-14247 Vilniaus r., Lietuvos Respublika

13.2. Į visus Jūsų paklausimus, susijusius su šia Privatumo politika ir pateiktus raštu, stengsimės atsakyti nedelsiant (į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus teisės aktuose nurodytas išimtis).

Aktuali redakcija. Galioja nuo 2023 m. kovo mėn. 1 d.