PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios pirkimo-pardavimo taisyklės nustato Pirkėjo ir Uždarosios akcinės bendrovės „EMP recycling”, juridinio asmens kodas 124824426, registruotos buveinės adresas Galinės g. 7, Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., Lietuvos Respublika, (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises bei pareigas, Prekių įsigijimo ir apmokėjimo tvarką, Prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei reguliuoja kitus su Prekių pirkimu-pardavimu susijusius klausimus.

1.2. Pardavėjas Tinklapyje suteikia Pirkėjams galimybę išsirinkti ir užsakyti (pateikiant Prekių užsakymą), taip pat, sudaryti Sutartį dėl Prekių įsigijimo.

1.3. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi Parduotuve: susipažįsta su Tinklapyje siūlomų prekių asortimentu, rengia Prekių užsakymą, pateikia Asmens duomenis, Asmeninę informaciją ar kitus duomenis, vykdo užsakytų Prekių apmokėjimą, priima Prekes, skaito bei komentuoja Parduotuvėje esančią informaciją ir/ar atlieka bet kokius kitus veiksmus, susijusius su naudojimusi Parduotuve ir (ar) ten Pardavėjo teikiamais pasiūlymais.

1.4. Pateikdamas užsakymą dėl Prekių įsigijimo ir išreikšdamas savo sutikimą pažymint atitinkamą laukelį (checkbox) su tekstu „Su tinklapio pirkimo-pardavimo taisyklių dokumentais susipažinau, įskaitant Prekių pirkimo pardavimo taisykles, Aukciono taisykles (jei taikoma) ir Privatumo politiką, taip pat sutinku su jų sąlygomis ir įsipareigoju jų laikytis.” (ar analogišku tekstu, išreiškiančiu Pirkėjo valią), Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Prekes Tinklapyje ir sudaryti Sutartį dėl Prekių įsigijimo, taip pat, kad visi jo pateikti duomenys yra teisingi, Sutartis yra sudaroma laisva valia, Pirkėjas susipažino su visomis šių Pirkimo – pardavimo taisyklių sąlygomis ir Aukciono taisyklėmis (jei taikoma).

2. SĄVOKOS

2.1. Asmeninė informacija – visa ir bet kuri informacija (asmens duomenys) apie Pirkėją, kuri leidžia jį identifikuoti, įskaitant vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas ar telefono numeris, taip pat kita su Pirkėju susijusi informacija;

2.2. Paskyra – asmeninė virtuali paskyra, kuri yra sukurta Tinklapyje Prekei (-ėms) įsigyti. Paskyrą Pirkėjas atidaro (susikuria) naudodamas Tinklapio priemones. Paskyras, atidarytas Pirkėjų vardu, registruoja Pardavėjas. Naudodamasis Paskyra, be kita ko, Pirkėjas teikia Prekių užsakymus Pardavėjui, sudaro prekių įsigijimo sandorius su Pardavėju bei juos vykdo.

2.3. Pirkėjas – bet kuris Tinklapio lankytojas, kuris užsako ir perka ar sudaro Sutartį dėl prekių įsigijimo su Pardavėju Tinklapyje, pateikdamas Prekių užsakymą ar sudarydamas Sutartį šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

2.4. Prekės – visos ir bet kurios Parduotuvėje siūlomos įsigyti Prekės, kurias Pirkėjas gali įsigyti pateikdamas Prekių užsakymą ir sudarydamas Sutartį dėl Prekių įsigijimo šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

2.5. Sutartis – Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo pagal Tinklapyje ir (ar) Taisyklėse pateiktą Prekių pirkimo-pardavimo tvarką. Sutartį sudaro Paslaugų užsakymas, kurį Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Tinklapį, Taisyklių ir kitų Tinklapyje pateikiamų dokumentų, įskaitant Privatumo politikos bei Aukciono taisyklių (kai taikoma), nuostatos su visais vėlesniais pakeitimais ir (ar) papildymais.

2.6. Taisyklės – šios Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės, kurių neatsiejama dalis yra Aukciono taisyklės, Prekių grąžinimo politika bei Privatumo politika.

2.7. Tinklapis – elektroninės parduotuvės internetinis tinklapis, kuriame vykdoma Prekių prekyba, pasiekiamas interneto adresu https://www.parduodunaudota.lt/, kurios valdytojas yra Pardavėjas.

2.8. Vartotojas – Pirkėjas, kuris yra fizinis asmuo, sudaręs Sutartį vartojimo tikslais, t. y. tikslais, nesusijusiais su jo verslu, prekyba, amatu ar profesija.

3. PREKIŲ UŽSAKYMAS

3.1. Pateikti Prekių užsakymą Tinklapyje gali bet kuris Pirkėjas, t. y. tiek užsiregistravęs (susikūręs) Paskyrą, tiek nesiregistruodamas, tačiau Prekių užsakymo patvirtinimo formoje pateikęs Asmeninę informaciją bei atitinkantis bent vieną iš žemiau nurodytų požymių:

3.1.1. yra fizinis asmuo, sulaukęs pilnametystės (aštuoniolikos metų amžiaus ir daugiau), kurio veiksnumas nėra apribotas taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka arba nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turintis tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, jei yra emancipuotas; arba

3.1.2. yra juridinis asmuo, atstovaujamas asmens, veikiančio pagal jo steigimo dokumentus, arba;

3.1.3. yra aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgaliotas atstovas, pateikęs dokumentą, patvirtinantį teisę veikti tokio fizinio ar juridinio asmens vardu (įgaliojimas, prokūra ir pan.).

3.2. Visos Sutartys dėl Prekių pirkimo Tinklapyje sudaromos lietuvių kalba. Esminės Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkėjui kartu su Prekių užsakymo patvirtinimu, persiunčiant jas Pirkėjo Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitoje patvarioje laikmenoje, kartu su sąskaita-faktūra.

3.3. Norint sudaryti Sutartį dėl Prekių įsigijimo, atlikdamas Tinklapyje nurodytus techninius veiksmus, taip pat sekdamas Tinklapyje pateiktais pranešimais ir (ar) nuorodomis, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui Prekių užsakymą:

3.3.1. pasirinkti vieną ar kelias Tinklapyje siūlomas Prekes ir paspaudus Tinklapio nuorodą „Į krepšelį“, tokiu būdu įtraukti jas į (formuoti) savo Prekių krepšelį. Pardavėjas neatsako, jei Tinklapyje nurodytos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitiks realios prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo techninio įrenginio ypatybių ir (ar) nustatymų;

3.3.2. užbaigus formuoti Prekių krepšelį, t. y. iš Tinklapyje siūlomų Prekių pasirinkus visas pageidaujamas įsigyti Prekes, paspausti Tinklapio ikoną su Prekių krepšelio ženklu, dėl ko Pirkėjas bus nukreipiamas į kitą Tinklapio langą, kuriame galės peržiūrėti savo pasirinkimus (užsakymo duomenis) bei patvirtinti Pardavėjui pateikiamą Prekių užsakymą.

3.4. Pirkėjo vardu pateikiamas Prekių užsakymas, prieš Pardavėjui jį apdorojant ir patvirtinant apie priėmimą vykdyti, turi būti Pirkėjo patvirtinamas, paspaudus Tinklapio nuorodą „Užsakyti“ (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią Pirkėjo valią). Patvirtintas Prekių užsakymas reiškia, kad užsakymas yra pateiktas Pardavėjo apdorojimui.

3.5. Iki tol, kol bus paspausta Tinklapio nuoroda „Užsakyti“, Pirkėjas turi galimybę keisti jo Prekių krepšelyje įvestus ir išsaugotus duomenis, ištaisyti klaidas, taip pat keisti pasirinktas Prekes (pašalinti, įtraukti naujas Prekes, nurodyti kitą Prekių kiekį ir pan.).

3.6. Prieš patvirtinant Prekių užsakymą nuorodos „Užsakyti“ paspaudimu, Pirkėjas turi pasirinkti vieną iš Tinklapyje nurodytų ir prieinamų apmokėjimo būdų (Taisyklių 4.6 punktas), bei pateikti visą Tinklapyje nurodytą informaciją, jeigu tai reikalinga.

3.7. Pirkėjui atlikus Taisyklių 3.3, 3.4, 3.6 punktuose nurodytus veiksmus, išreiškiama Pirkėjo valia, laikantis Taisyklių nuostatų, sudarytį Sutartį su Pardavėju dėl Prekių įsigijimo Tinklapyje.

3.8. Pirkėjui atlikus visus Tinklapyje nurodytus Prekių užsakymo pateikimui Pardavėjui būtinus veiksmus, atitinkamame Tinklapio lange pateikiama Pirkėjo suformuoto Prekių užsakymo santrauka su tokia informacija:

3.8.1. užsakyta Preke (Prekių pavadinimai, kiekis, kt.);

3.8.2. vieneto ir bendra užsakomų Prekių kaina, įskaitant pristatymo išlaidas ir papildomas išlaidas (jei tokių yra);

3.8.3. pasirinktas mokėjimo būdas;

3.8.4. prekių pristatymo būdas ir adresas.

3.9. Tuo atveju, kai nesilaikant Taisyklių reikalavimų, prie Paskyros prisijungia bet koks kitas asmuo (įskaitant atvejus, kai prisijungimo duomenys yra prarasti ir Pirkėjas nepranešė apie tai Pardavėjui) ir pasinaudodamas Paskyra pateikia Prekių užsakymą, laikoma, kad šias Prekes užsako ir (ar) įsigyja Pirkėjas.

3.10. Visais atvejais, prieš patvirtindamas Prekių užsakymą šiame Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių skyriuje nustatyta tvarka, Pirkėjas privalo susipažinti su užsakymo pateikimo metu galiojančia Taisyklių redakcija bei išreikšti savo sutikimą dėl jų, kaip nurodyta Taisyklių 1.4 punkte. Prekių užsakymas galės būti pateiktas ir gautas Pardavėjo apdorojimui tik tokiu atveju, jei Pirkėjas susipažino ir sutinka su Taisyklėmis. Visais kitais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturi teisės užsakyti Prekių Tinklapyje.

3.11. Susipažinęs su Taisyklėmis bei įsipareigojęs jų laikytis, Pirkėjas patvirtina, jog neprieštarauja, kad Taisyklės Pirkėjui atskirai raštu (popierinėje formoje) pateikiamos nebus, nebent Sutarties šalys susitartų kitaip. Nuoroda į Taisykles pateikiama prieš apmokant už Prekę(-es), žymint laukelį „Sutinku su pirkimo taisyklėmis“, įskaitant Prekių pirkimo taisykles, Aukciono taisykles (jei taikoma) ir Privatumo politiką, taip pat sutinku su jų sąlygomis ir įsipareigoju jų laikytis. Pirkėjas, norėdamas išsisaugoti Taisykles kreiptis į Pardavėją elektroniniu paštu info@parduodunaudota.lt.

3.12. Patvirtindamas Pirkėjo pateikto Prekių užsakymo gavimą apdorojimui, Pardavėjas išsiunčia automatiniu būdu sugeneruotą pranešimą, kuriame pateikiami visi esminiai Prekių užsakymo duomenys. Atitinkamas Pardavėjo pranešimas išsiunčiamas Pirkėjui jo Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu ir/arba pateikiamas Paskyroje.

3.13. Gavęs tolimesniam apdorojimui ir vykdymui Pirkėjo Prekių užsakymą, Pardavėjas nedelsdamas patikrina, ar Prekių užsakyme nurodytos Prekės yra Pardavėjo sandėlyje. Jeigu visų ar dalies užsakytų Prekių Pardavėjas negalės pateikti Pirkėjui šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, Pardavėjas informuos Pirkėją apie atitinkamą Prekių užsakymo būseną ir jo vykdymą (dalinį vykdymą arba viso Prekių užsakymo anuliavimą). Bet kuriuo atveju, jei užsakymo Pardavėjui nepavyksta įvykdyti dėl objektyvių priežasčių (techninių kliūčių, prekių trūkumo ir pan.), Pardavėjas pasilieka sau teisę ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas nuo Pirkėjo patvirtinto Prekių užsakymo pateikimo apdorojimui (šio skyriaus 3.4 punktas) ir mokėjimų operatoriaus patvirtinimo apie įvykdytą mokėjimą gavimo momento (Taisyklių 4.7 punktas) atšaukti tokį užsakymą ar jo dalį, įskaitant dėl aplinkybių, išdėstytų 3.15 punkte toliau (Pardavėjas dės visas pastangas, siekiant kaip įmanoma anksčiau informuoti Pirkėją apie Prekių užsakymo statusą).

3.14. Patvirtindamas Pirkėjo pateikto Prekių užsakymo vykdymą, Pardavėjas išsiunčia automatiniu būdu sugeneruotą pranešimą „Užsakymas išsiųstas!“ (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią Pardavėjo įsipareigojimą parduoti Prekę (-es)). Atitinkamas Pardavėjo pranešimas išsiunčiamas Pirkėjui jo Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu ir/arba pateikiamas Paskyroje.

3.15. Pardavėjas pareiškia, kad priimami vykdymui bei vykdomi bus tik tie Prekių užsakymai, kurie bus Pirkėjo pateikti Tinklapyje teisingai. Teisingai pateiktas užsakymas reiškia visų būtinų užsakymo pateikimui ir vykdymui Pirkėjo duomenų nurodymą. Dėl to Prekių užsakymas nebus vykdomas, jeigu:

3.15.1. Pirkėjas pateiks neteisingą ar netikslų Prekių pristatymo adresą;

3.15.2. Pardavėjas nesugebės užmegzti ryšio su Pirkėju Prekių užsakyme nurodytu kontaktinio telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu;

3.15.3. Pirkėjas neteisingai pateiks Prekių užsakymą;

3.15.4. Pardavėjas pagrįstai pripažins, kad pateikiant Prekių užsakymą Pirkėjas bando(-ė) sukčiauti; sukčiavimu laikomas kiekvienas Pirkėjo veiksmas, susijęs su užsakymo pateikimu ir vykdymu, kuris pažeidžia taikytinus teisės aktus, kaip antai: Tinklapio (platformos) apsaugos pažeidimas, Tinklapio sistemos naudojimas ne pagal paskirtį, apsimetinėjimas kitu asmeniu.

3.16. Kartu su Pirkėjo Tinklapyje pateiktu Prekių užsakymu šios Taisyklės, įskaitant ir visus kitus dokumentus, kurie laikomi Taisyklių neatsiejama dalimi tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartimi, kuri abiem Sutarties šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

3.17. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas šiose Taisyklėse numatyta tvarka gauna Pardavėjo patvirtinimą dėl Prekių užsakymo vykdymo (šio skyriaus 3.12 punktas) ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

3.18. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo dėl Prekių užsakymo ir Sutarties sudarymo pateikta Asmeninė informacija bus naudojama Prekių pirkimo-pardavimo sandorių Tinklapyje sudarymo ir vykdymo tikslais, vadovaujantis Pardavėjo privatumo politikos nuostatomis.

4. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

4.1. Prekių kainos Tinklapyje ir Prekių užsakyme nurodomos prie konkrečios Prekės oficialia Lietuvos Respublikos valiuta, vadovaujantis taikytinų teisės aktų reikalavimais. Prekės kaina pateikiama įskaičiavus taikomus mokesčius (t.y. apima mokesčius), įskaitant PVM ir kitus mokesčius (jeigu jie taikomi).

4.2. Prekėms, kurios yra pažymėtos aukciono ikonėle, kaina nustatoma pagal Pirkėjo Aukciono taisykles https://www.parduodunaudota.lt/aukcionai/, kurios šių Prekių atžvilgiu yra taikomos kartu su šiomis Taisyklėmis.

4.3. Pardavėjas siūlo pirkti Prekes Tinklapyje su pristatymu Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tuo atveju, jeigu atskiru Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimu, Prekės pristatomos už Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos ribų, pats Pirkėjas bus atsakingas už mokesčių, susijusių su Preke, sumokėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius importo, muito, PVM ir kitus mokesčius, jeigu jie taikomi.

4.4. Tinklapyje nurodytoms Prekėms taikomos nuolaidos nesumuojamos, išskyrus atvejus, kai konkrečios nuolaidos ar akcijos taisyklės numato kitaip ir tai aiškiai nustatyta bei skelbiama Tinklapyje ir (ar) Taisyklėse ir (ar) bet kuriame kitame Pardavėjo su Prekių pirkimu-pardavimu susijusiame dokumente.

4.5. Į Prekių kainą Prekių pristatymo išlaidos yra įtrauktos (įeina), nebent Tinklapyje aiškiai nustatyta ir skelbiama kitaip. Jeigu Prekių užsakymo pateikimo dieną prie Prekių kainos yra papildomai taikomos ir nurodytos Prekių pristatymo išlaidos (Trečiųjų asmenų paslaugų kaina), jos skelbiamos Tinklapio puslapyje https://www.parduodunaudota.lt/prekiu-pristatymas/.Tokiu atveju, taikytinos Prekių pristatymo išlaidos taip pat nurodomos ir pateikiamos Pirkėjui Prekių užsakymo patvirtinimo metu.

4.6. Pirkėjas savo pasirinkimu gali atsiskaityti už įsigyjamas Prekes ir Prekių pristatymą (jeigu atskirai prie Prekių kainos yra taikomas Prekių pristatymo mokestis) išankstinio apmokėjimo už Prekes (t. y. iki Prekių pristatymo ir perdavimo Pirkėjui) būdu, pasirinkdamas vieną iš Tinklapyje prieinamų ir Tinklapio puslapyje https://www.parduodunaudota.lt/prekiu-pristatymas/ nurodytų būdų arba po pristatymo grynaisiais pinigais Prekių atsiėmimo vietose arba bankine kortele kurjeriui pristačius prekes (plačiau –https://www.parduodunaudota.lt/prekiu-pristatymas/. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog pasirenkant atsiskaitymą už Prekes vienu iš išankstinio apmokėjimo būdu, gali būti taikomos atitinkamame interneto tinklapyje, į kurį būsite nukreipiamas, numatytos tinklapio naudojimo ir asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

4.7. Pirkėjui pasirinkus išankstinį Prekių apmokėjimo būdą (šio skyriaus 4.6 punktas), Prekės yra pradedamos rengti pristatymui ir pradedamas skaičiuoti Prekių pristatymo terminas (t.y. prasidės Prekių užsakymo vykdymas), tik po to, kai Pardavėjas gaus mokėjimų operatoriaus patvirtinimą, kad Jūsų mokėjimas įvykdytas. Jeigu Prekių kaina negali būti nuskaityta iš Pirkėjo banko sąskaitos dėl bet kokių priežasčių (kaip pvz., neteisingai nurodyti mokėjimo duomenys ir pan.) per 3 (tris) darbo dienas nuo Prekių užsakymo Tinklapyje pateikimo ir Pirkėjo patvirtinimo dienos (Taisyklių 3.4 punktas) ar per kitą terminą, kurį gali nustatyti Pardavėjas Pirkėjui siunčiamame pranešime, tokiu atveju, Pirkėjui neįvykdžius pareigos atsiskaityti už Prekes, bus laikoma, kad Pirkėjas atsisako Sutarties (Pirkėjo užsakymas atšaukiamas) ir Pardavėjas neturi Pirkėjui jokių įsipareigojimų, kylančių iš šios Sutarties.

4.8. Kiekvienu atveju, kai pateikiamas Prekių užsakymas, Pirkėjas, pageidaujantis gauti Sąskaitą-faktūrą, papildomai pažymi varnele eilutę „Reikalinga sąskaita-faktūra“. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tuo atveju, kai Pirkėjas yra PVM mokėtojas, privalomai turi būti nurodomas ir Pirkėjo PVM mokėtojo kodas.

4.9. Susipažinęs su Taisyklėmis bei įsipareigojęs jų laikytis, Pirkėjas patvirtina, kad sutinka ir neprieštarauja, jog sąskaitos-faktūros Pirkėjui atskirai popierinėje formoje pateikiamos nebus. Pirkėjas sutinka gauti elektronines sąskaitas-faktūras (prilyginamas popierinėms Sąskaitoms-faktūroms) už Prekes. Pirkėjas taip pat sutinka, kad sąskaitos-faktūros jam būtų siunčiamos jo Paskyroje ar Prekių užsakymo metu nurodytu el. pašto adresu. Sąskaitos-faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki Prekių pristatymo jam momento.

4.10. Pardavėjas turi teisę pakeisti Tinklapyje nurodytą Prekės kainą po Pirkėjo užsakymo pateikimo tuo atveju, jeigu tai yra susiję su techninėmis informacinės sistemos klaidomis Tinklapyje. Pardavėjui, aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, pakeitus Prekės kainą, Pardavėjas nedelsdamas informuoja apie tai Pirkėją bei suderina su juo tolesnį Prekės užsakymo vykdymą. Jeigu Pirkėjas su šiame punkte aptartu Prekės kainos pakeitimu nesutinka, Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, o tuo atveju, jeigu Pirkėjas Pardavėjui jau yra sumokėjęs Prekių kainą ir (ar) Prekių pristatymo išlaidas, tokios sumokėtos sumos grąžinamos Pirkėjui.

5. PREKIŲ PRISTATYMAS

5.1. Prekės gali būti pristatomos Pirkėjui tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus atvejus kai Pirkėjas ir Pardavėjas raštu susitaria kitaip.

5.2. Užsakytos Prekės perduodamos Pirkėjui, pristatant Prekes Pirkėjo nurodytu Prekių pristatymo adresu per Pardavėjo pasirinkimu pasitelktą Prekių pristatymo paslaugas teikiančią kurjerių tarnybą (Kurjerį).

5.3. Prekių pristatymo mokestis (jeigu taikomas ir (ar) taikomas priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto Prekių perdavimo būdo) yra aiškiai nurodomas Tinklapyje Prekių užsakymo pateikimo momentu.

5.4. Jeigu su Pirkėju nesusitarta kitaip, Prekės parengiamos perduoti ir (ar) pristatomos Pirkėjui per terminus, nurodytus Tinklapio skirtuke, kurį galima rasti adresu https://www.parduodunaudota.lt/prekiu-pristatymas/ Terminai skaičiuojami nuo aplinkybių, aptartų šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 4.7 punkte, atsiradimo dienos. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pristatymas gali vėluoti ir Prekių užsakymo įvykdymo trukmė gali trukti ilgiau. Bet kuriuo atveju, kai Pirkėjas yra Vartotojas, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti jam Prekę ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties sudarymo dienos.

5.5. Jeigu Prekės pristatomos Pirkėjui, Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes pats. Tuo atveju, kai Prekių užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjo ar Pirkėjo nurodyto asmens nėra, Pardavėjo įgaliotas asmuo (kurjeris) turi teisę pristatyti Prekes bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam veiksniam pilnamečiam asmeniui, pateikusiam mokėjimo už Prekes patvirtinimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Sutarties sudarymą ar teisę priimti pristatomus daiktus. Tokiu atveju, Pirkėjas neturės teisės reikšti Pardavėjui jokių pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.6. Laikoma, kad Prekės perduotos Pirkėjui tinkamai, kai pasirašomas Prekių pristatymo paslaugas teikiančio trečiojo asmens (Kurjerio) pateiktas, Prekių pristatymą patvirtinantis dokumentas (pristatymo važtaraštis, sąskaita ar pan.).

5.7. Pirkėjas patvirtina, jog jam yra žinoma aplinkybė, kad pasirašius Prekių perdavimą (pristatymą ir (ar) atsiėmimą) patvirtinantį dokumentą, Prekių atsitiktinio žuvimo ir (arba) sugedimo rizika pereina Pirkėjui.

5.8. Prekių kiekis ir jų įpakavimas tikrinami Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Prekių perdavimo metu nustačius Prekių kiekio trūkumą, Prekių ir (ar) Prekių pakuotės pažeidimus, tokius trūkumus privalote nurodyti Prekių perdavimą patvirtinančiame dokumente (kaip aptarta šio skyriaus 5.6 punkte), taip pat nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją raštu Tinklapyje ar Taisyklėse nurodytais kontaktiniais rekvizitais, kaip tai aptarta šių Taisyklių 6.1 punkte. Tokiu atveju pažeidimai, atsiradę dėl Pardavėjo kaltės, šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais. Vėliau, pretenzijos dėl Jums perduotų Prekių kiekio ir (ar) įpakavimo nepriimamos.

6. PREKIŲ KOKYBĖ

6.1. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją elektroniniu paštu info@parduodunaudota.lt apie nustatytus Prekių kokybės (pakuotės pažeidimai, kiekio neatitikimas, ir pan.) trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Prekių perdavimo jam dienos ir grąžinti ją pardavėjui, kaip nurodyta 7.2 punkte (kitu atveju, praėjus nustatytam terminui, Pirkėjas neturės teisės pateikti Pardavėjui pretenzijų dėl akivaizdžių perduotų Prekių trūkumų). Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad minėtas punktas netaikomas tais atvejais, kai Pirkėjas kreipiasi dėl Tinklapyje aiškiai nurodytų defektų, taip pat, kai Tinklapyje buvo aiškiai nurodyta, kad parduodamos Prekės yra su pažeista pakuote ir, atitinkamai, Prekės parduodamos už mažesnę kainą. Laikoma, kad užsakydamas tokias Prekes, Pirkėjas sutinka jas pirkti nurodytomis aplinkybėmis ir ateityje negali reikšti reikalavimų ar pretenzijų Pardavėjui dėl tokių Prekių pakuotės ar Prekės pažeidimų ar trūkumų.

6.2. Vartotojas, įsigijęs netinkamos kokybės (atsižvelgiant į trūkumus ir defektus aprašytus Tinklapyje) Prekę savo pasirinkimu turi teisę:

6.2.1. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti Prekės trūkumus arba Prekę pakeisti tinkamos kokybės Preke, arba

6.2.2. kai Taisyklių 6.3.1 punktas netenkinamas, reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti Prekės kainą; arba

6.2.3. kai Taisyklių 6.3.1 punktas netenkinamas, vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą Prekės kainą.

6.3. Šių Taisyklių 6.3.1. punkte yra nurodytos pirminės Pirkėjo, kaip vartotojo, teisės, kai Prekė yra netinkamos kokybės, išskyrus atvejus, kai egzistuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.3641 str. 4 d. numatyti pagrindai, kuriais vadovaujantis Pirkėjas gali prašyti Pardavėjo netinkamos kokybės Prekės kainos sumažinimo arba vienašališkai nutraukti Sutartį bei pareikalauti Prekės kainos sugrąžinimo.

6.4. Pirkėjas supranta, kad Tinklapyje pavaizduotų Prekių spalva, forma ir (ar) kiti parametrai gali neatitikti realių Prekių formų, spalvos ir (ar) kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo įrenginio techninių savybių.

Dėl to, tuo atveju, jeigu Jums reikėtų išsamesnės informacijos, patarimo ar nurodymų dėl mūsų Prekių, prašome kreiptis tiesiogiai į Pardavėją elektroniniu paštu ir (ar) Pardavėjo fizines parduotuves, kurių adresai skelbiami Tinklapyje.

7. SUTARTIES ATSISAKYMAS. PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TVARKA

7.1. Naudotos prekės patenka į negrąžinamų ir nekeičiamų prekių kategoriją, todėl įsigijus tokias prekes ir vėliau persigalvojus dėl jų reikalingumo, tokių prekių Pardavėjas neprivalo priimti  – jos gali būti keičiamos ar grąžinamos tik Pardavėjui sutikus.

7.2. Prekes, visiškai neatitinkančias Tinklapyje esančio jų aprašymo ar sugadintas transportavimo metu (pakuotės pažeidimai, kiekio neatitikimas, defektai ir pan) gali grąžinti Pardavėjui per 14 darbo dienų, laikantis šių sąlygų:

7.2.1. Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

7.2.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

7.2.3. Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta su prekės kodą nurodančiu lipduku;

7.2.4. Pardavėjas apie Prekės defektus yra informuotas per 1 darbo dieną (Taisyklių 6.1 punktas);

7.2.5. Pirkėjas pateikė pirkimą patvirtinantį dokumentą;

7.2.6. Prekė buvo grąžinta Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo jos perdavimo Pirkėjui su neapgadinta ant prekės esančia prekės kodo etikete.\

7.3. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas ar keičiamas Prekes, jei buvo nesilaikoma sąlygų, nurodytų šio skyriaus 7.2 punkte aukščiau. Atkreipiamas Pirkėjų dėmesys į tai, kad pagal taikytinų teisės aktų nuostatas, Pirkėjas, kuris yra vartotojas, yra atsakingas už Prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksnių / aplinkybių / veiksmų, atlikimo ar atsiradimo, kurie nebuvo būtini atlikti siekiant nustatyti, koks yra Prekės pobūdis, savybės, komplektiškumas ir (ar) kaip ji veikia. Todėl tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina Prekę nesilaikydamas Prekių grąžinimo sąlygų, nurodytų šio skyriaus 7.2 punkte, Pardavėjas turi teisę įvertinti dėl to atsiradusį Prekės vertės sumažėjimą ir priimti Prekę, grąžinant Pirkėjui tik pinigų sumą, lygią sumažėjusiai Prekės vertei.

7.4. Jeigu Prekė grąžinama remiantis šių Taisyklių 7.2 punkte nurodytu pagrindu, Prekių grąžinimo išlaidas atlygina Pirkėjas, nebent su Pardavėju buvo susitarta kitaip.

7.5. Prekę, grąžinamą Taisyklių 7.2 punkte nurodytu pagrindu, galite išsiųsti per 5 dienas nuo susitarimo su Pardavėju dėl Prekių grąžinimo sudarymo elektroniniu paštu, siunčiant Prekę adresu: Galinės g. 7, Galinės k., Avižienių sen., LT-14247 Vilniaus r.

7.6. Aukciono laimėtojas el. laišku apie Aukciono laimėjimą taip pat yra informuojamas, kad naudotam Objektui, kurį Aukciono laimėtojas įgijo teisę nupirkti, ir Pirkimo – pardavimo sutarčiai, sudaromai su Pardavėju, yra netaikomos vartojimo pirkimo – pardavimo sutarčių ypatumus reglamentuojančios Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normos, įskaitant teisę Pardavėjui atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamą Objektą, jei Pirkėjas persigalvojo dėl jo reikalingumo ir nebuvo nustatyta jokių nuslėptų defektų ir/ar kitų aplinkybių, nurodytų Pirkimo-pardavimo taisyklių 6 ir 7 dalyse.

 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo – Vartotojo teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visi su Sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos ir (ar) nesutarimai sprendžiami derybų keliu.

Jeigu susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pardavėjas informuoja Pirkėją – Vartotoją, kad Pirkėjas – Vartotojas turi teisę visus vartojimo ginčus, susijusius su Sutartimi, spręsti kreipiantis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402, Vilnius, https://www.vvtat.lt. Ginčas taip pat gali sprendžiamas elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje: http://ec.europa.eu/odr/, info@parduodunaudota.lt.

8.3. Pardavėjas turi teisę pakeisti, pakoreguoti ar papildyti Taisykles, todėl Pirkėjui teikiant Prekių užsakymą, bus taikomos Taisyklės, galiojančios Prekių užsakymo pateikimo metu. Visais atvejais Pirkėjas įsipareigoja su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno Prekių užsakymo pateikimo metu, pažymėdamas nuorodą, kurioje nurodoma, jog su Taisyklėmis susipažino. Tokiu būdu Pirkėjas patvirtina, kad perskaitė ir suprato Prekių užsakymo metu galiojančias Tinklapyje pateikiamas Taisykles.

8.4. Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

8.5. Komentuodamas ar siųsdamas rekomendacijas Pirkėjas atsako, kad bet kokia jo pateikta informacija yra teisinga, tiksli ar kitaip neklaidinanti, nepažeidžianti trečiųjų asmenų teisių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Komentuodamas ir siųsdamas rekomendacijas Pirkėjas prisiima atsakomybę už savo veiksmus. Bet kuriuo atveju, Pardavėjas turi teisę ištrinti ir (ar) koreguoti Pirkėjo patalpintus komentarus, jei mano, kad Pirkėjas nesilaikė šiame punkte nurodytų reikalavimų.

9. KONTAKTAI

9.1. Jeigu turite kokių nors klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Taisyklių aiškinimo ar jų taikymo, prašome kreiptis toliau nurodytais Pardavėjo kontaktais:

El. paštas: info@parduodunaudota.lt

Tel. Nr.: +370 616 15345

Adresas: Galinės g. 7, Galinės k., Avižienių sen., LT-14247 Vilniaus r., Lietuvos Respublika

Į visus Jūsų paklausimus, pateiktus raštu, atsakysime ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų.